Sara Åström: TRE-träningens effekter på kropp och själ
17204
post-template-default,single,single-post,postid-17204,single-format-standard,bridge-core-3.0.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Sara Åström: TRE-träningens effekter på kropp och själ

Sara Åström: TRE-träningens effekter på kropp och själ

Sara Åström
TRE slutarbete
14.12.2017

TRE-träningens effekter på kropp och själ

”The goal of TRE is to allow the wisdom of the body to direct the experience. The primary intention of TRE is for the body to be in control rather than the ego.” (TRE FOR ALL, Inc.)

Människans kropp är konstruerad för att överleva händelser som påverkar oss negativt. Det kan vara fråga om mindre traumatiska upplevelser som att bli stressad på jobbet, att blir skrämd eller då någon säger ett elakt ord men även stora traumatiska händelser som uppfyller diagnoskriterier för regelrätta trauman. En sådan stressande händelse gör att hjärnans alarmsystem aktiveras. Först aktiveras de äldsta delarna av hjärnan, dvs vår reptilhjärna som finns i hjärnstammen. Hjärnstammen tillsammans med det limbiska systemet stänger av prefrontala kortex som är den del av hjärnan vi använder för att tänka logiskt (dorsolaterala prefrontala kortex) men också reflektera över oss själva (mediala prefrontala kortex). Reptilhjärnan gör att vi slutar tänka och istället uppmanar den tillsammans med limbiska systemet och speciellt amygdala kroppen att fly eller strida. Amygdala fungerar som en rökdetektor och skickar vid en situation som den tolkar som farlig signaler till hypotalamus och hjärnstammen vilket aktiverar stresshormonsystemet och det autonoma nervsystemet. I extremfall gör den att kroppen stelnar som en sista utväg för att spara energi som går till livsupprätthållande funktioner som blodtillförseln till hjärtat. (Van der Kolk 2014)

Långvarig stress påverkar kroppen på så sätt att musklerna blir och förblir spända, hjärnan går på högvarv och stresshormoner utstöndras. Sömnrubbningar, ångest och depression kan uppstå som följder av långvarig stress. Speciellt uppstår spänningar i psoasmuskeln iom kroppens reflex att dra ihop sig frontalt vid hot. (Bercelli 1998) Traumatiska händelser får alltid i någon mån till stånd ett överaktivt autonomiskt nervsystem och att personen stelnar, vilket kan ta sig uttryck som svårigheter att röra sig eller hjälplöshet. Förutom dessa reaktioner kan trauman orsaka dissociation (Levine 1997) och att människan inte förmår känna hur det känns i den egna kroppen, får svårigheter att lita på andra, lätt exploderar över mindre saker och svårigheter att leva i nuet.

Människan har precis som andra däggdjur en inbyggd mekanism för att återskapa balans i musklerna och nervsystemet, nämligen skakningar. Trauma and Tension Release Excerscise (TRE) kallas den metod med vilken man kan lära sig hur dessa skakningar kan framkallas. (Berceli 1998) Den här inbyggda neurofysiologiska mekanismen verkar vara hälsosam genom att den lugnar nervsystemet, återskapar en känsla av lugn och minskar på myofascial spänning som uppstått under upphetsade tillstånd som berott på upplevd lycka eller rädsla eller traumatiska upplevelser. (Berceli 2015). Således kan man säga att den generella effekten av TRE är ett ökat välbefinnande för människan.

Enligt Igoni (Berceli 2015, s 9) kan ett stort antal upprepningar av en rörelse, likt det som sker i kroppen vid TRE-skakningarna, snabbt åstadkomma förändringar på cellnivå i musklerna, på neuralnivå och förändra de neurologiska stigar som upprätthåller mönster av fysisk spänning. Även Scaer (Berceli 2015, s 12) säger att nätverk som upprätthåller och håller kvar traumat i kroppen verkar försvinna under skakningar. Istället uppstår nya nätverk. På samma sätt som alla former av effektiv terapi verkar neurogena skakningar därför kunna påverka amygdala att inte reagera så kraftigt.

TRE-skakningarna startas genom speciella uppvärmningsrörelser genom vilka muskler tröttas ut och triggas att skaka. TRE skapar en möjlighet för kroppen att återhämta sig från stress genom att kroppens muskler slappnar av genom skakningarna. Speciellt psoasmuskeln tröttas ut och det är även där som skakningarna sätter igång först för att sedan sprida sig ut mot perifera kroppsdelar. Gör man en kort TRE session på ca 10 sek just innan ett uppträdande släpper den värsta spänningen men man blir koncentrerad på uppdraget. TRE gör att man kan vara mer närvarande i situationen, använda sina sinnen för att upptäcka vad som händer inne i den egna kroppen men även i omgivningen.

I boken ”Shake it off naturally” (Berceli 2015) tas många positiva effekter av TRE upp av olika TRE-instruktörer och forskare. Bättre sömn, mindre negativa effekter av stress, bättre stresstålighet, mindre ångest, försnabbad återhämtning, minskad smärta, återhämtning från idrottsskador, en känsla av att vara mer jordad och inte vara så reaktiv är effekter som tas upp. De flesta är personliga upplevelser eller kliniska erfarenhter. Systematisk, klinisk forskning behövs ännu.

TRE kan utövas enskilt eller i grupp. Min erfarenhet är att effekten på kropp och själ blir starkare i grupp, speciellt om det finns en eller flera instruktörer på plats som skapar trygghet. Man kan se hur deltagarnas skakningar och vågor i kropparna synkroniseras, hur människors kroppar utför samma rörelser trots att de har ögonen slutna och inte kan se hur de andra rör sig. Van der Kolk (2014) tar upp erfarenheter av hur kollektivet och rytmer gör att traumatiserade och mycket stela och ihopsjunkna människor får kontakt med varandra och sig själva genom gemensamma rörelser och hummande. Jag tänker att den sociala biten är en viktig komponenter till varför TRE i grupp ger större upplevd effekt på kropp och själ än att bara utöva TRE ensam: i en grupp blir jag sedd och bemött på ett vänligt sätt och jag ser hur andras tillit växer.

Erfarenheter av att missbrukare utövar TRE visar att TRE ger dem ett redskap för att förändra sättet de känner och tänker. Med regelbunden övning kan attityder förändras och man kommer bort från ett automatiskt beteende. Deltagare kan lära sig att släppa kontrollen på ett säkert sätt, lära sig att lita på sina kroppar och leva mer i nuet. (Ward, 2015) En studie utförd med hjälp av First Beat hjärtfrekvensmätare visar att återhämtningen under arbetstiden ökade med +121 % för en grupp som utövade TRE. First Beat mätningarna visade inte på minskad stress men deltagarnas självuppskattade stress minskade. Kanske berodde den självupplevda minskningen i stress på att deltagarna fick ett redskap för att kunna slappna av och återhämta sig. Deltagarna i undersökningen jobbade på en psykiatrisk avdelning och resultaten tyder på att ledda TRE-tillfällen på arbetsplatsen hjälper deltagarna att använda sig av metoden. (Talvinen, 2017) Med fördel kunde TRE användas inom personalhälsovården som ett effektivt och billigt medel att förbättra återhämtningen.

Det finns erfarenheter av att TRE hjälper mot smärtsyndrom som fibromyalgi (Laker). Mina egna erfarenhter av TRE är just att kronisk smärta minskar, speciellt efter att ha gjort långa pass eller flera pass av TRE under samma dag och tillsammans med andra. Jag kan inte hitta andra faktorer som skulle ha påverkat smärtupplevelsen så positivt just efter dessa längre TRE pass med andra. Jag ser ljusare på livet sedan jag började med TRE. Jag är gladare och jag märker att jag bemöter andra på ett annat och förhoppningsvis bättre sätt än tidigare.

 

Berceli, David. TRE-stressinpurkuliikkeet. 1998. Kuva ja Mieli OY.

Berceli, David. Shake it off naturally. 2015.

Laker, Anette http://trehealing.co.za/myhealing.html . (Hämtad 29.9.2017)

Levine, Peter. Walking the Tiger. 1997. North Atlantic Books.

Talvinen, Henna-Mari. TRE-menetelmä vaikutukset stressin purkamiseen : pilottitutkimus Kuopion psykiatrian keskuksen ja Julkulan sairaalan psykiatrista työtä tekeville työntekijöille. 2017. Savonia ammattikorkeakoulu.

TRE FOR ALL, Inc. Areas of Understanding and Awareness in the Practice of TRE. Artikel från TRE-instruktörutbildningens Modul 1 material.

Van der Kolk, Bessel. The body keeps the score. 2014. Penguin books.

Ward, Frances. TRE® for Addicts – Finding Balance and Sustainability in Recovery. https://treforafrica.com/tre-for-addicts-finding-balance-and-sustainability-in-recovery/. 2015. (Hämtad 29.9.2017)

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.